“EconGATE”:
Türkiye Ekonomisi
Turkish Economy


 Türkiye Ekonomisi Sayfası 

 The Turkish Economy Homepage 

KURUMLAR 
 Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı
 Ekonomiyle İlgili Bakanlıklar
 Kamu Kesimi Kurumları
 Özel Kesim Kurumları
 Birlik, Merkez, Enstitü, Oda ve Dernekler 
 İktisat Fakülte ve Bölümleri
 Ekonomi Basını 
INSTITUTIONS 
 Ministry of State in Charge of the Economy 
 Economy Related Ministries
 Public Sector
 Private Sector
 Unions, Centres, Institutes, Chambers and Associations 
 Economics Departments
 Economy Press 
MEVZUAT: YASA, KARAR, YÖNETMELİK vb.
 TC Resmî Gazete Bilgi Sistemi
 TC Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS)
 Türk Hukuk Sitesi: Türk Hukuku Mevzuatı Sayfası
 Sermaye Piyasası Mevzuatı (SPK)
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Mevzuatı
 Banka ve Finans Sektörü Mevzuatı (HM)
 Bankacılık Düzenlemeleri (TBB)
 TC Merkez Bankası Kanunu (TCMB)
 Rekabet Mevzuatı (RK)
 Reel Sektör Mevzuatı (HM)
 Yatırım Teşvik Mevzuatı (HM)
 Kamu Sektörü Mevzuatı (HM)
 Dış Ticaret Mevzuatı (DTM)
 Dış Ticaret Mevzuatı (İGEME)
 İhracata Yönelik Devlet Yardımları (İGEME)
 Serbest Bölgeler Mevzuatı (DTM)
 DPT: Uluslararası Antlaşmalar ve Sözleşmeler, 1956-2000
 Genel Türk Hukuku Linkleri

LEGISLATION: LAWS, DECISIONS, REGULATION etc.
 Official Gazette Information System
 Prime Ministry – Legislation Information System
 Turkish Law Site: Turkish Law and Legal System
 Capital Markets
 Istanbul Stock Exchange: Rules and Regulations
 Banking and Finance Sector (incl. FX Regulations)
 Banking System Regulations
 Central Bank Law
 Competition Legislation
 Real Sector Regulations
 Investment Encouragement
 Public Sector Regulations
 Foreign Trade Legislation (1)
 Foreign Trade Legislation (2) 
 State Aids for Exporters
 Turkish Free Zone Legislation
 SPO: List of International Agreements, 1956-2000 (in Turkish)
 General Links: Turkish Law and Legal System
RESMİ BASIN AÇIKLAMALARI VE KONUŞMALAR
 Başbakanlık
 Hazine Müsteşarlığı
 TC Merkez Bankası
 Sermaye Piyasası Kurulu

PRESS RELEASES AND SPEECHES
 Prime Minister’s Press Releases
 Undersecretariat of Treasury
 Central Bank of Rep. Turkey
 Capital Markets Board
EKONOMİ GÜNDEMİ, KONFERANS VE SEMİNERLER
 Anadolu Ajansı
 RGE Monitor: Turkey 

ECONOMIC AGENDA, CONFERENCES AND SEMINARS
 Anatolian Agency
 RGE Monitor: Turkey 
İKTİSATÇILAR
 ODTÜ: Türkiye İktisatçılar Rehberi
 Web Sayfalı Türk İktisatçılar

ECONOMISTS
 METU: Economists in Turkey
 Turkish Economist with Web Pages
YAYINLAR: MAKALE, KİTAP, TARTIŞMA METİNLERİ vb.
 TCMB Makale Arama Servisi
 EconTurk
 Ceteris Paribus 
 makaleler.org 
 Türkiye’deki Bankaların Ekonomik Araştırma ve Raporları 
[ under construction ] 1969-1979 Yayınları (inşa halinde)
[ under construction ] 1980-1985 Yayınları (inşa halinde)
[ under construction ] 1986-1990 Yayınları (inşa halinde)
[ under construction ] 1991-1993 Yayınları (inşa halinde)
[ under construction ] 1994-1995 Yayınları (inşa halinde)
[ under construction ] 1996-1997 Yayınları (inşa halinde)
[ under construction ] 1998-2005 Yayınları (inşa halinde)

PUBLICATIONS: PAPERS, BOOKS, DISCUSSION PAPERS etc.
 CBRT Paper Search Engine (Turkish On-Line EconLit)
 EconTurk: Downloadable Papers, Articles and Reports
 Ceteris Paribus: Resources on Turkish Economy 
 makaleler.org: Online Papers and Articles 
 Economic Research & Periodical Reports of Banks in Turkey 
[ under construction ] 1969-1979 Publications (under construction)
[ under construction ] 1980-1985 Publications (under construction)
[ under construction ] 1986-1990 Publications (under construction)
[ under construction ] 1991-1993 Publications (under construction)
[ under construction ] 1994-1995 Publications (under construction)
[ under construction ] 1996-1997 Publications (under construction)
[ under construction ] 1998-2005 Publications (under construction)
MAKROEKONOMİK VERİ VE GÖSTERGELER
 Devlet İstatistik Enstitüsü 
 TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 
 Hazine Müsteşarlığı
 Devlet Planlama Teşkilatı
 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
 DPT: Güncel Temel Ekonomik Göstergeler
 DTM: Temel Ekonomik Göstergeler
 Turkey.org: Temel Ekonomik Göstergeler
 DİE & Turkey.org: İstatistiki Göstergeler, 1923-1991

MACROECONOMIC DATA AND INDICATORS
 State Institute of Statistics 
 Central Bank of RT – Electronic Data Distribution System 
 Undersecr. of Treasury
 State Planing Organization
 Ministry of Agriculture
 Istanbul Stock Exchange
 SPO: Recent Main Economic Indicators
 UFT: Main Economic Indicators
 Turkey.org: Main Economic Indicators
 SIS & Turkey.org: Statistical Indicators, 1923-1991
ENFLASYONLA MÜCADELE VE YENİDEN YAPILANMA
 İktisat Politikası Dökümanları
 Türkiye – IMF İlişkileri
 Dünya Bankası’nın Gözüyle Türkiye

. DISINFLATION AND ECONOMIC RESTRUCTURING
 On-line Economic Policy Documents
 Turkey – IMF Relations
 Turkish Economy from the View Point of the World Bank
ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
 Türkiye ve Avrupa Ekonomik Entegrasyonu
 DTM: Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri
 DPT: Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri
 DTM: Türkiye – ABD İlişkileri
 DTM: Türkiye – BDT İlişkileri
 Karadeniz Ekonomik İşbirliği
 DPT: İSEDAK

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
 Turkey & the European Economic Integration
 UFT: Turkey – European Union Relations
 SPO: Turkey – European Union Relations
 UFT: Turkey – US Relations
 UFT: Turkey – CIS Relations
 Black See Economic Cooperation
 SPO: Econ. and Comm. Coop. of the Org. of the Islamic Conference (COMCEC)
TÜRKİYE EKONOMİSİYLE İLGİLİ SAYFALAR
[ lütfen tıklayın... ] Türkiye Ekonomisi Kronolojisi
[ lütfen tıklayın... ] Türkiye’de Enflasyon ve Dezenflasyon
[ lütfen tıklayın... ] OECD’nin Türkiye Ekonomisiyle İlgili Seçilmiş Linkleri
[ lütfen tıklayın... ] DTM: Türkiye Ekonomisi
[ lütfen tıklayın... ] DİB: Türkiye Ekonomisi
[ lütfen tıklayın... ] Turkey.org: İşdünyası ve Ekonomi
 DPT: Son Ekonomik Gelişmeler
[ lütfen tıklayın... ] DTM: Türkiye’deki Serbest Bölgeler
 DPT: VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı
[ lütfen tıklayın... ] Türkiye’deki 1999 Depremlerinin Makroekonomik Etkileri

SPECIAL PAGES ON TURKISH ECONOMY
[ lütfen tıklayın... ] Chronology of Economic Developments in Turkey
[ lütfen tıklayın... ] Inflation and Disinflation in Turkey
[ please click here ] OECD’s Selected Links on Turkish Economy
[ please click here ] UFT: Turkish Economy
[ please click here ] MFA: Turkish Economy
[ please click here ] Turkey.org: Business & Economy
 SPO: Recent Economic Developments
[ please click here ] UFT: Free Trade Zones in Turkey
 SPO: VIII. Five Year Development Plan of Turkey
[ please click here ] Macroeconomic Effects of the 1999 Earthquakes in Turkey
ELEKTRONİK MEKTUPLAŞMA LİSTELERİ
 Türkiye Ekonomisi Akademik Mektuplaşma Listesi (Turk-Econ)
 Ekonomistler Grubu (ekonomistler)
 Ekonomik Analiz
 Teknoiktisat

ELECTRONIC MAILING LISTS
 “Turkish Economics” Academic Mailing List (Turk-Econ)
 Economists 
 Economic Analysis
 Techno-Economics

Son Güncelleme: 2010 – Last Updated: 2010