Türkiye’de Genel Makroekonomik Gidişat İtibariyle Hükümetlerin Performansı (1987-2013)

Türkiye’de 22 Temmuz 2007 erken genel seçimleri yaklaşırken, Aralık 1987’den Nisan 2007’ye dek iktidarda bulunan hükümetlerin makroekonomik performanslarının karşılaştırılması amacıyla bir makale yazmıştım: “Türkiye’deki Hükümetlerin Makroekonomik Performanslarının Bir Karşılaştırması, 1987-2007” (pdf). Daha sonra, 2013 yılında, bu makalede seçilmiş 10 makroekonomik gösterge itibariyle tasarladığım “makroekonomik performans endeksi”ni (MEP10), yurt dışında verdiğim bir konferans vesilesiyle gözden geçirmiş ve şu 11 makroekonomik göstergenin genel seyrini temsil edecek biçimde Aralık 1987 – Temmuz 2013 dönemi için güncelleştirmiştim:

X1: Tüketici fiyatlarındaki 12 aylık artışlar
X2: Resmî işsizlik oranının trendi
X3: İmalat sanayii üretim endeksindeki 12 aylık artışlar
X4: Yıllık cari hesap fazlası / Nominal hasıla
X5: Hazine Müsteşarlığı’nın ağırlıklı yıllık bileşik faiz haddi
X6: Kamu kesimi borçlanma gereği / GSYİH
X7: Reel döviz kurunun dengeden sapma derecesi
X8: Döviz tevdiat hesapları / M2 para arzı (para ikamesi oranı)
X9: Toplam dış borç stokundaki yıllık artışlar
X10: İMKB Ulusal 100 Endeksindeki 12 aylık artışlar
X11: “Sıcak para” girişlerinin döviz rezervlerine oranı

MEP11 endeksi, ülke ekonomisinin değişik yönlerini temsil edecek nitelikteki temel büyüklükler arasından (güvenilir ve eksiksiz verilerin bulunabilirliğini de dikkate alarak) belirlediğim bu 11 makroekonomik göstergenin bir tür ağırlıklı ortalamasıdır. Tarihî ortalaması sıfır olacak biçimde ve “aylık bir zaman serisi” olarak hesaplanan endeksteki yükselişler, dikkate alınan makroekonomik göstergelerdeki genel bir iyileşmeyi, düşüşler ise bir kötüleşmeyi temsil etmektedir. Buna göre, “sıfır” değeri veya civarındaki bir makroekonomik performans, dikkate alınan göstergelerin geneli açısından ve hesaplama döneminin tamamı bir bütün olarak dikkate alındığında, ilgili hükümet döneminde “vasat” bir makroekonomik performans sergilediğini ima etmektedir. Başka bir deyişle, sıfırın altındaki endeks değerleri göreli olarak “kötü” bir makroekonomik performansa, üstündeki MEP11 değerleri ise göreli olarak “iyi” bir performansa işaret etmektedir. Endeksin hesaplama yöntemi ve ilgili literatür hakkındaki ayrıntıları 2007 tarihli makalemde okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki grafikte, 1987-2013 için 2013 yılı Eylül-Ekim aylarında hesapladığım MEP11 endeksinin seyrini görmektesiniz:

MEP11-a

MEP11 eğrisinin sadece iktidardaki Ak Parti hükümetleri (58., 59., 60. ve 61. hükümetler) zamanındaki gelişimini, 2000-2001 krizini de dikkate alarak aşağıdaki şekilde olduğu gibi dört alt döneme ayırarak inceleyebiliriz:

MEP11-b

Şekilde gösterilen dört alt dönem arasında, şu gibi benzerlik/süreklilik ve farklılıklar/değişiklikler olduğu dikkat çekmektedir:

(I) Kasım 2002 – Eylül 2005: Ak Parti’nin iktidarda bulunduğu bu ilk dönemde Türkiye ekonomisi, önceki hükümet döneminde krizin patlak vermesinden hemen sonra alınan makroekonomik önlem paketinin (üzerinde önemli bir değişiklik veya ekleme yapılmadan) kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi sayesinde, 2000-2001 finansal krizinden çıkmaya devam etmiş ve sonuçta makroekonomik göstergeler genelde düzelmiştir. Bu durum, Eylül 2005 itibariyle MEP11 eğrisinin tarihî ortalamadan önemli ölçüde yüksekte bir patikaya oturmasından açıkça görülmektedir.

(II) Ekim 2005 – Mayıs 2008: Bu dönemde, Ak Parti hükümeti, ekonomideki iyileşmenin kalıcı hale getirilmesi ve makroekonomik istikrarın sürdürülmesi açısından yeni ekonomi politikaları ve yapısal reformların tasarlanması ve uygulanmasında gecikmiş ve bir bakıma önemli bir “sıçrama” şansını kaçırmıştır. Dahası, bu gecikme, o günlerden bu yana Ak Parti’li bazı bakanların 2013’e kadarki bazı beyanlarında bile açıkça vurgulanmıştır (bazı örnekler ve ilgili tartışmalar: bir, iki).

(III) Haziran 2008 – Aralık 2009: Bu dönemde, ABD’de patlak veren finansal kriz (“Büyük Durgunluk”) küreselleşmiş (bkz. Kibritçioğlu, 2011a ve 2011b) ve Türkiye ekonomisi de, bu küresel krizden hızla etkilenmiş, ancak daha sonra makroekonomik göstergeler yine aynı hızla iyileşmiştir (bkz. Kibritçioğlu, 2011c).

(IV) Ocak 2010 – Temmuz 2013: 2010 yılından başlayarak, yani küresel krizin etkilerinin önemli ölçüde atlatılmasıyla, Ak Parti hükümetinin ilgi ve dikkatinin, makroekonomik politikalardan ve ülkenin yapısal reform ihtiyacından hızla uzaklaştığı görülmüştür. 2007 genel seçimlerinden sonra başlayan siyasi kutuplaşma 2010-2013 yıllarında hızla artmıştır. Sonuçta, 2013 ilkbaharında, Gezi Parkı olayları sırasında siyasi gerginlikler ve ekonomik kriz tartışmaları zirveye tırmanmıştır. Bu alt dönemde, artan makroekonomik istikrarsızlık MEP11’in dalgalanmalarındaki şiddetlenmeden ve ciddi düşüşlerden açıkça görülmektedir.

Türkiye’de 2015 yılı Haziran ayında, bilindiği üzere, yeni bir genel seçim gerçekleştirilecek. Bu seçim sürecinde, siyasi ve toplumsal etkenler kadar elbette ki (onlarla etkileşim halindeki) çeşitli ekonomik etkenler de seçmenlerin tercihleri açısından önemli bir rol oynayacak. Bu bakımdan, seçime gidilirken MEP11 eğrisinin 2013 yılından bu yana nasıl bir gelişme gösterdiğini önümüzdeki günlerde yeni bir güncelleştirmeyle kısaca değerlendirmeyi planlıyorum.

 

İlk Yayın Tarihi: 2015.03.30, 17:45 (Paris)
Son Güncelleştirme: 2015.03.30, 17:45 (Paris)

Üç Konu, Üç İktisatçı, Üç Kitap

Bu kısa notta, birbiriyle çok yakından ilişkili üç konuda uzmanlaşmış olmasıyla son yıllarda çok öne çıkan üç önemli iktisatçıya (ve kitaplarına) dikkat çekmek istiyorum. Bu üç konu, üç iktisatçı ve üç kitap, özellikle iktisat öğrencileri ve/veya genç araştırmacıların ilgisini çekmeli (!), özellikle kendilerine ilginç ve güncel bir araştırma/ödev konusu arıyorlarsa… İşte o üç konu, üç iktisatçı ve üç kitap tavsiyelerim şunlar:

 

1. (Küresel) Gelir Dağılımı Eşitsizliği: Branko Milanović

Branko Milanović Branko Milanovic (2012): "The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality"

Son yıllarda, “(küresel) gelir dağılımı” (“(global) income distribution”) denilince akla ilk gelen iktisatçılardan biri Branko Milanović:

Bu arada, özellikle ABD’de 2007-2009 yıllarında hızla derinleşen finansal kriz sonrasında gelir dağılımı eşitsizliğinin yaşanan ekonomik krizlerdeki rolü başka iktisatçıların da ilgisini çekmedi/çekmiyor değil. İşte bunlardan bazıları:

 

2. Yoksulluk: Paul Collier

Paul Collier Paul Collier (2007): "The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It"

Özellikle 2006’dan bu yana giderek artan bir biçimde birbirleriyle yakından ilişkili olarak ele alınan (bkz. Kibritçioğlu, 2011) gelir dağılımı eşitsizliği, açlık, gıda fiyatı artışları, küresel ısınma ve küresel finansal/ekonomik kriz gibi güncel sorunların bir diğeri de “yoksulluk” (“poverty”). Yoksulluk deyince araştırmalarıyla akla ilk gelenlerden birisi Paul Collier:

 

3. Ekolojik Sorunlar ve Ekonomi: Jeffrey David Sachs

Jeffrey D. Sachs Jeffrey Sachs (2009): "Common Wealth: Economics for a Crowded Planet"

“Küresel ekolojik kriz”, ekonomi ile olan büyük etkileşimi nedeniyle son on yılda giderek daha çok iktisadın/iktisatçıların gündemine girdi ve “kurumlar” (institutions) ile birlikte iktisadı ve iktisatçıların modellerini daha çok etkilemeye başladı. Jeffrey Sachs bu konuda kafa yoranların arasında ön sıralarda geliyor. Kalkınma, yoksulluk, yoksul ülkelere yapılan yardımların etkililiği ve küresel ekolojik sorunların iktisadı gibi alanlarda (zaman zaman tartışmalı da olsa) çok önemli yapıtlar ortaya koyuyor:

Ekolojik kriz ve ekoloji iktisadı konularında kuşkusuz önerilebilecek çok daha fazla iktisatçı ve kitap var. Ekolojik kriz artık iktisatçıların da (!) ihmal edemeyeceği kadar önemli bir alan. Ama onları başka bir yazıya konu yapmayı düşünüyorum.

 

Bu noktada, yukarıdaki üç kitap önerisiyle ilgili küçük bir hatırlatma yapmadan edemeyeceğim. Bu kitaplar, daha çok genel okuyucuya yönelik biçimde yazıldıkları için okunmaları (teknik ayrıntıların genelde ihmal edilmiş olması nedeniyle) oldukça kolaydır. Dolayısıyla, belki bu kitaplar aracılığıyla ilgili konulara daha kolay “giriş” yapılabilir. Ama eğer ciddi bir araştırma veya tez çalışması yapacaksanız, literatür taramanız için (bu kitapların kaynakçalarındakiler dışında) ayrıca “iktisatçıların iktisatçılar için yazdığı türden makaleleri” araştırıp bulmanız gerekeceğini unutmamak gerekir. O tür kaynakların nereden aranabileceği konusundaki tavsiyelerimi ise daha önce ayrı bir yazımın konusu yapmıştım.

 

AÜSBF Kütüphanesi

 

Doğru zamanda doğru iktisatçıların doğru makale ve/veya kitaplarını teşhis edip görüşlerinden zamanında haberdar olmak, iyi bir iktisatçı (ve öğretmen) olabilmek için şart. Bunun için, genç iktisatçılara, o an için ilgi alanlarına girmese (veya girmiyormuş gibi gözükse) de, mutlaka “yeni” çalışmaları geniş bir perspektifle izleme alışkanlığı edinmelerini tavsiye ederim. Bunun faydasını ileride er ya da geç göreceklerdir.

SBF’deki 3.-4. sınıf lisans öğrenciliğimden başlayarak (1983-85), sık sık kütüphanenin periyodik yayınlar bölümüne gidip, güncel dergilerin “içindekiler sayfalarını” periyodik olarak (!) “okuduğumu” hatırlıyorum. Bu alışkanlığımı Kiel’de doktora yaparken ZBW kütüphanesinde de sürdürmüştüm (1989-1994). 1996’dan itibaren ise, internetin hızla Türkiye’ye de girmesiyle ve küresel ölçekte gelişmesiyle birlikte bu “konu ve makale izleme” alışkanlığım elektronik ortamlara kaydı.

 

ZBW Kiel

 

İLGİLİ VE YARARLI BAZI BAĞLANTILAR

 

İktisat Öğrencileri İçin İnternet Üzerinden Okunabilecek Makale ve Köşe/Günlük Yazıları

İktisat öğrencilerine; derslerde öğrenmekte oldukları konularla ilgili bilgilerini güncel tutabilmeleri ve derinleştirebilmeleri için aşağıdaki (ağırlıklı olarak İngilizce olanlar arasından derlenmiş olan) makale, köşe/günlük yazısı, audio/video kayıtlarını ve Twitter hesaplarını olabildiğince düzenli biçimde izlemelerini tavsiye ederim. Aşağıdaki yedi bölümlük liste, elbette ki eksiksiz ve mükemmel olmak iddiasında değildir. Doğal olarak, bu günlüğün sahibi ve tek yazarı olarak benim kendi kişisel bilgi, deneyim ve tercihlerimi yansıtmaktadır. Dolayısıyla, mutlak anlamda objektif olmak iddiası da taşımamaktadır. Niçin bazı isimlerin aşağıdaki listede yer alıp bazılarınınsa yer almadığının ve neden listede yer alanlardan bazılarının linklerinin tarafımdan daha “” olarak nitelendiğinin sebebi, ilgili kişi veya kurumların sayfalarından / hesaplarından olabildiğince çok, sık, yararlı ve güncel akademik bilgi, analiz ve yorum akışına ulaşılabileceğine veya ulaşılamayacağına ilişkin olarak bende zaman içinde oluşan kanaatlerdir. Başka bir deyişle, listede olmak veya olmamak (ya da listede “önemli” kaynak olarak vurgulanmış olmak ya da olmamak), ilgili kişi veya kurumun genel akademik kalitesi/yetkinliği hakkında hiçbir olumlu veya olumsuz anlam taşımamaktadır. Öte yandan, bir iktisatçı olmam nedeniyle, listede “finans”tan çok “genel iktisat”a ağırlık vermeyi tercih ettiğim ve çok önemli bir ekonomik veya akademik kimliği olduğu halde daha çok siyasi/kişisel/gündelik (kısaca iktisat dışı) yorum, mesaj veya “tweet”lere yer/ağırlık veren bazı kişi veya kurumları listeye eklemediğim de dikkat çekecektir. Özetle, bu listenin amacı, “iktisat” öğrencilerini, öğrenim gördükleri alanla ilgili görece daha zengin, canlı ve yararlı elektronik kaynaklara (benim süzgecimden geçmiş haliyle) yönlendirebilmektir. Bu bakımdan, başkaları tarafından benzer veya aynı konuda daha farklı tercih veya ölçütlerle kaynak yazılar, listeler, sayfalar hazırlanmasını doğal ve hatta yararlı karşılıyorum. Belirtmek gerekir ki, zaman içinde gerek duyulduğunda bu blog yazısı tarafımdan (vakit bulduğum ölçüde) adresi değiştirilmeksizin güncelleştirilecek ve/veya değiştirilecektir. Eğer varsa, önerilerinizi bana emaille iletebilirsiniz. Fakat her öneriyi dikkate alıp listede hemen değişiklik/ekleme yapmamı lütfen benden beklemeyiniz. Bütün muhtemel link önerileri için öncelikle yukarıdaki “kişisel” ölçütlerin işletilmesi gerekeceği açıktır. 🙂 Eğer bir iktisat öğrencisiyseniz ve hazırlamanız gereken ödev/tez için kaynak (makale veya kitap) araştırıyorsanız, lütfen buraya tıklayarak o konudaki günlük yazıma bir göz atınız. Aşağıdaki liste ile adı geçen diğer günlük yazımdaki kaynakların arasında gerçekte çok da kalın olmayan bir çizgi bulunduğuna, yani her iki yazıda derlenen kaynakların aslında bir arada değerlendirip kullanılması gerektiğine dikkat ediniz. Böylelikle, bir iktisat öğrencisi veya araştırmacısı olarak, her iki yazıdan ayrı ayrı yararlanacağınız durumdakine kıyasla çok daha büyük bir kazanım elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdi, önerdiğim kaynakları yedi başlık altında inceleyebilirsiniz:

1. ELEKTRONİK İKTİSAT DERGİ VE GÜNLÜKLERİ

2. İKTİSAT(ÇI) GÜNLÜKLERİ İnternette kuşkusuz çok sayıda iktisatçı “günlüğü” (blog) var. Fakat bunların çoğu zaman içinde yenilenmez hale gelip güncelliğini ve dolayısıyla yararlılığını yitiriyor. Bu konuya, 2007 yılındaki bir kısa röportajda (Tek Borsa, 27.05.2007) değinmiştim. O çerçevede seçtiğim ve yararlı bulduğum bazı günlükler şunlar:

İktisatçı bloglarıyla ilgili benzer bazı listeler için şu bağlantılara da bakılabilir:

3. YABANCI EKONOMİ/FİNANS KÖŞE YAZARLARI (*)

4. İKTİSATLA İLGİLİ KONFERANS VE RÖPORTAJ VİDEOLARI Yazılı metinlerin yanı sıra, güncel iktisadi konulardaki tartışma ve yorumları izlemek için günümüzde mutlaka video kayıtlarını da izlemek gerekiyor. İşte o kaynaklardan bazıları:

5. İŞİTSEL İKTİSAT KAYITLARI VE YAYINLARI

6. TWITTER HESAPLARI Twitter mesajları, kendi başlarına birer makale/yazı değil elbette. Ama okunmaya değer güncel metinler (köşe/günlük yazıları, raporlar, kitaplar ve akademik makaleler) hakkında önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyorlar artık. Hatta son zamanlarda güncel ekonomik konularda çok ilginç ve yararlı akademik tartışmalara da sahne oluyor Twitter platformu. Dolayısıyla, Twitter mesajlarından sağlanabilecek yararlı (akademik) ipuçlarını ihmal etmemek için, listeye seçtiğim bazı Twitter hesaplarını da ekliyorum:

(Doğru) iktisatçılık, sadece ekonomik değişkenlerin (para arzı, genel fiyat düzeyi, toplam talep gibi) kendi aralarındaki etkileşimlerden söz edilerek yapılabilecek bir iş değil. Dolayısıyla, mutlaka tarih, antropoloji, sosyoloji, siyaset, hatta biyoloji ve meteoroloji gibi alanlarla da işbirliği içinde olması gereken bir disiplinler-arası uzmanlık gerektiriyor. Bu bakımdan, birer iktisatçı olarak çalışmalarından ve görüşlerinden haberdar olmamız gereken ve ekonomik konulara ve iktisatçılara hep yakın duran bazı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı da (Ian Bremmer ve Anne-Marie Slaughter gibi), yukarıdaki izlenmesi gereken Twitter hesapları listesinde mevcut.

7. Online (Açık) Ders Malzemeleri Dolaylı olarak da olsa ilginç okuma kaynaklarına bağlantılar içerebileceği için, çeşitli üniversitelerin “açık ders malzemesi” sitelerine de bakmak yararlı olabilir:

_______________________________________________________________________

NOT: Bu günlük iletisi, ilk olarak 30 Ekim 2007‘de yayınlanmış, fakat 23-25 Mayıs 2013 tarihlerinde (internet adresi değiştirilmeksizin) güncellenmiş ve büyük ölçüde genişletilmiştir. Bu sayfaya, ileride yeniden güncellense bile, yine mevcut internet adresinden ulaşabilirsiniz.

İlk Yayın Tarihi: 2007/10/30, 08:50 (Ankara)
Son Güncelleme: 2015/08/09, 14:56 (Ankara)

İktisatla İlgili Makale ve Kitapları İnternette Nerede Aramalı?

____________________________________________________________

İktisat öğrencileri ve araştırmacılarının ödev veya araştırmalarıyla ilgili kaynak (özellikle akademik makale) araştırırken başvurabilecekleri temel (online) kaynaklar bence şunlar:

Güncel iktisat (politikası) konularıyla ilgili çeşitli araştırma bulgu ve özetlerine ve kısa tartışmalara yer verilen çeşitli dillerdeki şu web siteleri de son yıllarda önemli birer ipucu sağlayıcı durumuna yükselmişe benziyor:

Ağırlıklı olarak Türkiye ekonomisiyle ilgili kaynak arayanlar ise, belki şu sitelerden yararlanabilirler:

Belki bunlara, kitap taraması için bazı üniversitelerin online tarama sistemleri de eklenebilir:

Bizim lisans ve yüksek lisans öğrenciliğimiz döneminde (1981-1988) Journal of Economic Literature (JEL) dergisinin SBF kütüphanesindeki basılı nüshalarını inceler veya doğrudan doğruya kütüphanedeki dergilerde kaynak araştırması yapardık. Oysa artık JEL‘deki (JEL sınıflandırma sistemine göre endekslenen) makale/kitap künyelerine üniversite kütüphanelerindeki hazır CD-Rom‘lardan (abone olmak kaydıyla) veya arşive abone olunan üniversitelerdeki bilgisayarlardan online olarak (1969-2013) kolayca ulaşılabiliyor.(*) Dahası, aynı yolla, pek çok makalenin kendisine pdf formatında da ulaşılabiliyor. Ülkemizde, bazı üniversitelerin, kendi mensuplarına ve öğrencilerine artık belirli koşullara uymaları ve gerekli ayarları yapmaları kaydıyla evlerindeki kişisel bilgisayarlarından söz konusu elektronik arşivlere erişim hakkı verdiklerini de belirtmek lazım (örnek: Ankara Üniversitesi).

Son yıllarda, EconPapers, öğrencilerime tavsiye ettiğim en önemli makale tarama kaynağı durumunda. Çünkü bu arşivden, (en azından tarama aşaması itibariyle) üniversite dışındaki bilgisayarlardan da ücretsiz biçimde yararlanılabiliyor. EconLit‘e ek olarak bu arşivde, tartışma/çalışma makaleleri (discussion/working papers) de (yani henüz yayınlanmamış olan makaleler (articles) de) endeksleniyor. Örneğin MPRA ve NBER arşivlerindeki çalışmalara da EconPapers’tan ulaşılabiliyor. SSRN/ERN arşivi ise, (kısmen) ücretli olduğu için EconPapers’e kıyasla kullanıcılar açısından pek kullanışlı bir arşiv değil.

Econtürk bir zamanlar, özellikle Türkiye ekonomisiyle ilgili ve Türkçe makaleler açısından göreli üstünlüğe sahip (ilk) yerli internet arşivi idi. Ancak Dr. Etem Karakaya‘nın büyük özveri ve çabalarıyla kurulan bu arşiv, (bildiğim kadarıyla) maalesef uzun zamandır güncellenmiyor. Yine de sitenin kapatılmamış olması sevindirici. 2013 yılı itibariyle, artık Econtürk’ün yerine, yukarıda belirttiğim ve genelde sadece iktisat alanı için hazırlanmış olmayan arşivlerde ve/veya üniversite kütüphanelerinde kaynak (makale ve/veya kitap) aramak gerekiyor.

Bu ve diğer makale araştırma kaynakları hakkında çok daha ayrıntılı bilgi almak için, mutlaka Dr. N. Emrah Aydınonat‘ın (2006) “İktisat Öğrencileri için Ödev Yazma Rehberi” (pdf / html) adlı çalışmasına bakılmasını öneriyorum.

(*) Örneğin, Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakültelerden ulaşılabilecek veritabanlarının bir listesine, http://kutuphane.ankara.edu.tr  adresinden erişilebilir. Bu veritabanlarından EbscoHost içinde, online tarama yapılabilecek EconLit arşivi de yer alıyor. Listedeki iktisatçılar için önemli veritabanlarından bir diğeri de JSTOR.

____________________________________________________________

İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ VE GENÇ ARAŞTIRMACILAR İÇİN BAZI YARARLI VE İLGİLİ TAVSİYE VE BAĞLANTILAR:

  •  Öğrenci olarak bir ödev/tez hazırlamakta iseniz, lütfen ilk iş olarak internetten adresini saptadığınız bir veya birkaç öğretim üyesine email atarak (kendinizi bile tanıtmadan!) kaynak istemeyiniz. Bu, size cevap verilmesi olasılığını fazlasıyla düşürür. Önce kaynakları internetteki bu ve benzeri sitelerden de yararlanarak kendiniz araştırıp, gerekiyorsa kütüphanelerde de bir süre çalıştıktan sonra, ancak bulduklarınız yeterli olmuyorsa veya konunun belirli bir alt alanı hakkında ek kaynağa ihtiyacınız varsa, hocanız, danışmanınız ve/veya “internetteki diğer hocalarla” iletişim kurarak onlardan yardım isteyiniz.
  •  Tezinizle ilgili olarak konu, kaynak ve çalışma planı tavsiyesi almanız gereken ilk kişi, kesinlikle sizin resmî tez danışmanınızdır. Tez araştırmanızın her aşamasında mutlaka onun danışmanlığında ve onunla uzlaşarak yol alınız. Başka öğretim üyelerinden tezinizle ilgili yardım istemek için, mutlaka kendi danışmanınızdan olumlu görüş alınız. Ancak onun onayını ve tavsiyesini aldıktan sonra, başka öğretim üyeleriyle iletişim kurup genel olmayan, sınırlı-spesifik konular hakkında yardım-görüş isteyiniz. Çünkü sonuçta ilk ikna etmeniz gereken kişi, kendi tez danışmanınız olacaktır, sizi belki de danışmanınızın kabul etmeyeceği konu, kaynak veya yaklaşımlara yönlendirme ihtimali olan “başka (tanı(ş)madığınız!) hocalar” değil.
  •  İntihal ve akademik sahtekarlık “kötü”dür: Retraction Watch, Plagiarism, “Plagiarism in Economics“, “NEA’nın seçtiği ‘intihal okumaları’“.
  •  Ödev, makale veya tez hazırlarken “kopyala-yapıştır” (copy-paste) uygulamalarından kaçınınız: Plagiarism Detectors.
  •  Ödev veya tez yazarken “para karşılığında ödev/tez satılan/hazırlanan” sitelerden uzak durunuz.
  •  Türkiye ekonomisiyle ilgili istatistiksel veri arayanlar için bazı öneri, bilgi ve değerlendirmelerimi bu günlükte “2007” ve “2013“te iki ayrı kısa yazıda ele almıştım. Siz de veri aramaktaysanız, belki o sayfalara da bakmanız sizin için yararlı olabilir.

____________________________________________________________

NOT: Bu günlük yazısı, ilk olarak 23 Ekim 2007‘de yayınlanmış, fakat 21 ve 24 Mayıs 2013 tarihlerinde (internet adresi değiştirilmeksizin) güncellenmiş ve biraz genişletilmiştir. Bu sayfaya, ileride yeniden güncellense bile yine aynı internet adresinden ulaşabilirsiniz.

İlk Yayın Tarihi: 2007/10/23, 17:35 (Ankara)
Son Güncelleme: 2013/05/24, 23:02 (Paris)

A (Chronological) Reading List on the Discussions about the Accuracy of Reinhart-Rogoff (2010) Results

Below, you will find a selected list of the (online) contributions, comments or news about the recently discovered errors in the influential Reinhart-Rogoff (2010) study. The links are grouped in four parts:

(1) MAJOR REINHART-ROGOFF STUDIES ON DEBT AND GROWTH:

(2) EARLY CRITICAL DISCUSSIONS ABOUT THE REINHART-ROGOFF APPROACH AND THE FURTHER EMPIRICAL EVIDENCE ON DEBT AND GROWTH RELATIONSHIP:

(3) DISCOVERY OF “CALCULATION ERRORS” IN THE R-R STUDY AND THE DISCUSSIONS IN ITS AFTERMATH:

(4) REFLECTIONS AND COMMENTS IN THE TURKISH MEDIA & BLOGS:

***

Those people, who are interested in following the ongoing discussion about the R&R errors and the possible extent of its implications for austerity plans designed according to the R&R results, may follow these twitter accounts, a.o.:

Paul KrugmanSteve Keen, Nassim N. TalebDean Baker, Justin WolfersJared Bernstein, Matthew Yglesias, Mike Konczal, Mark Thoma, Andrea TerziUğur Gürses and Güven Sak.

***

I also recommend to watch the following interview with Herndon and Ash, who (with Pollin) discovered the errors in the R&R study:

***

Notice that, in an interview with Sara Eisen at Bloomberg on April 18, 2013, the European Union Economic and Monetary Affairs Commissioner Olli Rehn told her that “We are not designing our economic policy in Europe only on the basis of one single study” (minute: 03:50).

[ prepared and updated4 by professor Aykut Kibritçioğlu ]

First published: 2013.04.19, 01:19 (Paris)
Last updated: 2013.05.28, 02:35 (Paris)