İktisat Alanında Tez Konusu ve Kaynak Arayanlar İçin Bazı İpuçları

Hangi alanda olursa olsun, iyi bir yüksek lisans (master) veya doktora tezi (thesis/dissertation); sınanmak üzere formüle edilen bir hipotezden yola çıkılarak o konu, sorun veya soruyla/sorularla ilgili uluslararası (ve ulusal) literatürün incelenmesi, temel hipotezin (konu uygunsa/gerektiriyorsa “ampirik” olarak) sınanması ve sonuçların (alan uygunsa, politika çıkarımlarının) tartışılmasından ibarettir. Dolayısıyla; bir akademik veya uzmanlık tezinin (hipotezinin) saptanıp tasarlanması, yapısının kurgulanması, ilgili ön hazırlıklar ve planların yapılması, potansiyel tez danışman(lar)ıyla görüşmeler, literatür taraması, yazımı, son düzeltmeler ve nihayet jüri önünde savunulması aşamaları birbirleriyle alakalı, zaman alıcı, (danışmanın ve adayın potansiyeli, ilgisi ve kalitesine göre çoğu kez oldukça) iniş çıkışlı, yorucu ve bir o kadar da zevkli bir süreç oluşturur. Ben bu kısa notta; tez hazırlama sürecinin iyi/uygun bir danışman bulunması ve tezin fiilen yazılması ile ilgili yönlerini dışarıda bırakarak, tavsiyelerimi daha çok cazip/uygun bir tez konusu araştırılıp bulunması ve belirlenen konuyla ilgili kaynak araştırması yapılması ile sınırlı tutuyorum.

Tezde başarı için, deskriptiflikten uzak, sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde olabildiğince özgün/yeni bir katkı üretebilmeyi hedeflemek büyük önem taşır. Bunu biraz açalım. Bir master tezinin başarısı için özellikle “iyi bir literatür taraması” yapabilmek ve incelenen konu hakkındaki literatürdeki yoğunluk ve boşlukları başarıyla yakalayıp bunları tezde iyi, anlaşılır biçimde özetleyebimek hayati önem taşır. Bir doktora tezinde ise, bunun ötesine geçip, literatürde var olduğu belirlenen boşlukları (kendini ulusal literatürle sınırlamayıp) uluslararası düzeyde bir katkıyla doldurmayı hedeflemek hayati önem taşır.

Master, doktora veya uzmanlık tezi yazacak olanlar için işin en başındaki en önemli sorun; güncel öneme sahip, ilginç ve üzerinde çalışılmaya değer bir tez konusu bulabilmektir. Bir o kadar önemli diğer faktör de, o konuda size danışmanlık yapmayı isteyecek, bunun için size ileride yeterli vakti ayıracak/ayırabilecek ve konuyla ilgili yeterli temel bilgi ve deneyime sahip bir tez danışmanı bulabilmektir. Bu bakımdan, işe başlarken tezin taslağını çıkartıp temel hipotezi formüle etmeye çalışırken potansiyel/müstakbel bir danışmanın destek, öneri ve uyarılarını almak çok yararlı ve önemlidir. Başka bir deyişle, tez yazarken danışmanlık hizmetinden fiilen yararlanılacak öğretim üyesinin görüş ve yönlendirmeleri, dünyadaki diğer bütün öğretim üyelerinin görüş ve yönlendirmelerinden (bu blogdaki okuduğunuz tavsiyeler de dahil!) çok daha önemlidir.

İktisat öğrencileri için tez konusu ararken ve literatür taraması yaparken şu iki yazımdaki kaynak ve bağlantılardan yararlanılabilir:

Bu kaynaklar arasında özellikle “EconPapers“ın önemi oldukça büyüktür. Seçilecek konuda daha önceden yazılmış yeterince kaynak olup olmadığı EconPapers’ta yapılacak araştırmalarla kolaylıkla anlaşılır. Diğer önemli arşiv ve veri bankaları için yukarıdaki ilk linke bakabilirsiniz.

Tezinde ampirik bir sınama yapacak olanlar ise, ayrıca, şu iki sayfadaki kaynaklardan yararlanabilirler:
Sonuç olarak, üzerinde çalışacağınız konunun kendisinden çok, tez çalışmanızın size daha iyi iktisatçı olabilmeyi öğretip öğretmediği daha önemlidir. Çünkü, tez konunuz bir gün “eskise bile”, iyi bir danışmanın yönetiminde ilgili (önemli ve güncel) iktisadi analiz tekniklerinin ve kullanımlarının öğrenilmiş olmasıdır geriye kalacak olan. Tez konusunun ise, size geçici de olsa o alanda olabildiğince uzun bir süre (ulusal ve/veya) uluslararası düzeyde bir tür “monopol” (otorite/uzman) gücü sağlaması elbette büyük bir avantaj olacaktır.
.
İlk Yayınlanma Tarihi: 2015.02.27, 13:44, Paris
Son Güncelleştirme: 2015.02.27, 14:17, Paris

Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2002-2012’de Ne Kadar Büyüdü?

ITD-201307-08_33-34

Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2002-2012’de Ne Kadar Büyüdü?” başlıklı makalem, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak editörlüğünde yayınlanmakta olan İktisat ve Toplum Dergisi‘nin (İTD) Temmuz-Ağustos 2013 sayısında (Sayı 33-34, s. 7-17) çıktı. Makaleye buraya tıklayarak pdf formatında ulaşabilirsiniz.

Bu makale, daha önce Prof. Dr. Dani Rodrik ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında Twitter ortamında yaşanan bir tartışmayla ilgili olarak bu günlükte “İktisat öğrencileri için Rodrik-Şimşek tartışmasını (15-19 Haziran 2013) izleme ve anlama kılavuzu” başlığıyla yayınladığım yazının gözden geçirilip kısmen güncelleştirilmiş ve genişletilmiş versiyonu.

Yayınlanan makalede, günlük yazısındakinden farklı olarak 2002-2012 dönemine ilişkin bazı iktisadi büyüme hesaplamalarına da yer verdim ve bunları tartışmanın taraflarının argümanlarıyla ilişkilendirdim. Bu sayede, tartışmanın anlaşılırlığının biraz daha arttığını ümit ediyorum.

İTD’nin aynı sayısında, ayrıca, bu konuyla ilgili başka üç makale daha yayınlanmış:

Dergiyi bir bütün olarak edinmek isterseniz, buraya veya buraya tıklayarak İTD’yi bulabileceğiniz yerlerin bir listesine ulaşabilirsiniz. Eğer derginin eski sayılarına da ulaşmak istiyorsanız, belki internetten topluca sipariş vermeyi düşünebilirsiniz: İdefix, D&R, Kitap Yurdu, vb. veya Efil Yayınevi. (Ankara’da yaşayanlar, derginin son sayısına en kolay Kızılay’daki Dost Kitabevi’nden ulaşabilirler.)

İTD’nin son sayısında kapak konusu olan “Milli Gelir Tartışmaları” hakkında ek okuma yapmak istiyorsanız, size şu söyleşiyi de okumanızı önerebilirim:

Son olarak, eğer yukarıda sözünü ettiğim makalemi okursanız/okuduysanız, sonra buraya tıklayarak bir de bağlantıdaki interaktif grafiği incelemenizi öneririm. Bu grafikte, 1980’den 2011’e doğru Türkiye ekonomisinin nominal ve reel terimlerle büyüme performansları uluslararası bir çerçevede birbirleriyle kıyaslanıyor.

 

İlk Yayınlanma Tarihi: 2013.07.16, 22:00 (Paris)
Son Güncelleme Tarihi: 2014.06.15, 18:49 (Paris)

Bir Literatür Notu: “Türkiye’de Gelir Dağılımı” (veya “Eşitsizlik”)

Türkiye ekonomisinin son yıllarda (özellikle son 10 yılda) büyüyüp büyümediği, büyüdüyse ne ölçüde büyüdüğü sıkça tartışılıyor. Fakat az ya da çok büyüyen bu “pasta“nın ekonomik aktörler arasındaki paylaşımı ve bunun zaman içindeki değişimi hakkında güvenilir veri bulmak da, yapılmış (güncel) akademik araştırma bulmak da bir hayli zor. Bu konudaki ilgisizliği, isteksizliği veya cesaretsizliği (?) biraz olsun azaltmak için, dün bildiğim bazı veri kaynağı ve araştırmaları (özellikle kendisine tez konusu arayan genç) iktisatçılara faydası dokunabileceği umuduyla Twitter‘da paylaştım. Söz konusu tweet’lerin bir özetini ve biçimsel olarak biraz sadeleştirilmiş halini aşağıda sunuyorum:

 1. TÜİK Gelir Dağılımı Verileri: 2011, 2010, 2009, …

 2. TÜİK Gelir Dağılımı (income distribution, Turkey): 2008, 2006-2007, 2005.

 3. TÜİK Gelir Dağılımı (MS Excel için): “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 

 4. Official INCOME DISTRIBUTION DATA for TURKEY (2006-11): Under “Income and Living Conditions Survey (CC: @BrankoMilan

 5. H. H. Özkoç, Ö. Kiren Gürler & Ş. Üçdoruk (2011):Decomposition of Income Inequality in Turkey#Türkiye #Eşitsizlik

Bu kısa literatür notunu tamamlarken, şu üç noktayı özellikle belirtmem lazım:
 • Yukarıdaki bağlantılardaki veri ve kaynaklar, “Türkiyede eşitsizlik” konusundaki veri kaynağı ve araştırmaların “tamamı” ve/veya ille de “en iyileri” veya “en önemlileri” olarak algılanmamalıdır. Kuşkusuz, varlığından haberdar olduğum, ancak vakit darlığı veya elektronik kopyalarının internette (hiç veya henüz) bulunmaması nedeniyle yukarıdaki listeye almadığım çok sayıda başka yayın da var aslında. Bu konuda ciddi bir araştırma yapmak veya tez yazmak isteyenlere, çok daha iyi bir literatür araştırması yapabilmek için benim şu yazımdaki tavsiyelerimi okumalarını öneririm: “İktisatla İlgili Makale ve Kitapları İnternette Nerede Aramalı?
 • Türkiye’de gelir dağılımı konusunda araştırma (veya sadece okuma) yapmak istiyorsanız, mutlaka bu konunun yakın etkileşim içinde olduğu “iktisadi büyüme” (economic growth) ve “yoksulluk” (poverty) alanlarına da (gerektiği ölçüde) girmekten kaçınmayınız.
 • Son olarak; gelir dağılımı (income distribution) veya eşitsizlik (inequality) konusunda araştırma veya okuma yapacaksanız, lütfen “eşitlik” ile “adalet” kavramlarını birbiriyle karıştırmayınız. Bunu bu noktada niye belirttiğimi, eğer “İktisat(çılar), Siyaset(çiler), Ekonomi Politikaları, Akademik Etik ve Toplum” başlıklı yazımı da okuyabilirseniz, daha iyi anlarsınız.

Eğer bu notu okuduktan sonra (veya: okuduğunuz “için”?) ileride bir gün “Türkiye’de gelir dağılımı” konusunda bir akademik tez, makale veya kitap yazacak olursanız, bu konuda bilgilendirmeniz beni sevindirecektir. 🙂 Çalışmanızı memnuniyetle okumak isterim.

 

Konuyla İlgili ve Önemli Bazı Bağlantılar:

 

 Bu Yazının İlk Yayın Tarihi: 2013.06.22, 04:29 (Paris)
Son Güncelleme Tarihi: 2013.06.22, 05:13 (Paris)

İktisat Öğrencileri İçin İnternet Üzerinden Okunabilecek Makale ve Köşe/Günlük Yazıları

İktisat öğrencilerine; derslerde öğrenmekte oldukları konularla ilgili bilgilerini güncel tutabilmeleri ve derinleştirebilmeleri için aşağıdaki (ağırlıklı olarak İngilizce olanlar arasından derlenmiş olan) makale, köşe/günlük yazısı, audio/video kayıtlarını ve Twitter hesaplarını olabildiğince düzenli biçimde izlemelerini tavsiye ederim. Aşağıdaki yedi bölümlük liste, elbette ki eksiksiz ve mükemmel olmak iddiasında değildir. Doğal olarak, bu günlüğün sahibi ve tek yazarı olarak benim kendi kişisel bilgi, deneyim ve tercihlerimi yansıtmaktadır. Dolayısıyla, mutlak anlamda objektif olmak iddiası da taşımamaktadır. Niçin bazı isimlerin aşağıdaki listede yer alıp bazılarınınsa yer almadığının ve neden listede yer alanlardan bazılarının linklerinin tarafımdan daha “” olarak nitelendiğinin sebebi, ilgili kişi veya kurumların sayfalarından / hesaplarından olabildiğince çok, sık, yararlı ve güncel akademik bilgi, analiz ve yorum akışına ulaşılabileceğine veya ulaşılamayacağına ilişkin olarak bende zaman içinde oluşan kanaatlerdir. Başka bir deyişle, listede olmak veya olmamak (ya da listede “önemli” kaynak olarak vurgulanmış olmak ya da olmamak), ilgili kişi veya kurumun genel akademik kalitesi/yetkinliği hakkında hiçbir olumlu veya olumsuz anlam taşımamaktadır. Öte yandan, bir iktisatçı olmam nedeniyle, listede “finans”tan çok “genel iktisat”a ağırlık vermeyi tercih ettiğim ve çok önemli bir ekonomik veya akademik kimliği olduğu halde daha çok siyasi/kişisel/gündelik (kısaca iktisat dışı) yorum, mesaj veya “tweet”lere yer/ağırlık veren bazı kişi veya kurumları listeye eklemediğim de dikkat çekecektir. Özetle, bu listenin amacı, “iktisat” öğrencilerini, öğrenim gördükleri alanla ilgili görece daha zengin, canlı ve yararlı elektronik kaynaklara (benim süzgecimden geçmiş haliyle) yönlendirebilmektir. Bu bakımdan, başkaları tarafından benzer veya aynı konuda daha farklı tercih veya ölçütlerle kaynak yazılar, listeler, sayfalar hazırlanmasını doğal ve hatta yararlı karşılıyorum. Belirtmek gerekir ki, zaman içinde gerek duyulduğunda bu blog yazısı tarafımdan (vakit bulduğum ölçüde) adresi değiştirilmeksizin güncelleştirilecek ve/veya değiştirilecektir. Eğer varsa, önerilerinizi bana emaille iletebilirsiniz. Fakat her öneriyi dikkate alıp listede hemen değişiklik/ekleme yapmamı lütfen benden beklemeyiniz. Bütün muhtemel link önerileri için öncelikle yukarıdaki “kişisel” ölçütlerin işletilmesi gerekeceği açıktır. 🙂 Eğer bir iktisat öğrencisiyseniz ve hazırlamanız gereken ödev/tez için kaynak (makale veya kitap) araştırıyorsanız, lütfen buraya tıklayarak o konudaki günlük yazıma bir göz atınız. Aşağıdaki liste ile adı geçen diğer günlük yazımdaki kaynakların arasında gerçekte çok da kalın olmayan bir çizgi bulunduğuna, yani her iki yazıda derlenen kaynakların aslında bir arada değerlendirip kullanılması gerektiğine dikkat ediniz. Böylelikle, bir iktisat öğrencisi veya araştırmacısı olarak, her iki yazıdan ayrı ayrı yararlanacağınız durumdakine kıyasla çok daha büyük bir kazanım elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdi, önerdiğim kaynakları yedi başlık altında inceleyebilirsiniz:

1. ELEKTRONİK İKTİSAT DERGİ VE GÜNLÜKLERİ

2. İKTİSAT(ÇI) GÜNLÜKLERİ İnternette kuşkusuz çok sayıda iktisatçı “günlüğü” (blog) var. Fakat bunların çoğu zaman içinde yenilenmez hale gelip güncelliğini ve dolayısıyla yararlılığını yitiriyor. Bu konuya, 2007 yılındaki bir kısa röportajda (Tek Borsa, 27.05.2007) değinmiştim. O çerçevede seçtiğim ve yararlı bulduğum bazı günlükler şunlar:

İktisatçı bloglarıyla ilgili benzer bazı listeler için şu bağlantılara da bakılabilir:

3. YABANCI EKONOMİ/FİNANS KÖŞE YAZARLARI (*)

4. İKTİSATLA İLGİLİ KONFERANS VE RÖPORTAJ VİDEOLARI Yazılı metinlerin yanı sıra, güncel iktisadi konulardaki tartışma ve yorumları izlemek için günümüzde mutlaka video kayıtlarını da izlemek gerekiyor. İşte o kaynaklardan bazıları:

5. İŞİTSEL İKTİSAT KAYITLARI VE YAYINLARI

6. TWITTER HESAPLARI Twitter mesajları, kendi başlarına birer makale/yazı değil elbette. Ama okunmaya değer güncel metinler (köşe/günlük yazıları, raporlar, kitaplar ve akademik makaleler) hakkında önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyorlar artık. Hatta son zamanlarda güncel ekonomik konularda çok ilginç ve yararlı akademik tartışmalara da sahne oluyor Twitter platformu. Dolayısıyla, Twitter mesajlarından sağlanabilecek yararlı (akademik) ipuçlarını ihmal etmemek için, listeye seçtiğim bazı Twitter hesaplarını da ekliyorum:

(Doğru) iktisatçılık, sadece ekonomik değişkenlerin (para arzı, genel fiyat düzeyi, toplam talep gibi) kendi aralarındaki etkileşimlerden söz edilerek yapılabilecek bir iş değil. Dolayısıyla, mutlaka tarih, antropoloji, sosyoloji, siyaset, hatta biyoloji ve meteoroloji gibi alanlarla da işbirliği içinde olması gereken bir disiplinler-arası uzmanlık gerektiriyor. Bu bakımdan, birer iktisatçı olarak çalışmalarından ve görüşlerinden haberdar olmamız gereken ve ekonomik konulara ve iktisatçılara hep yakın duran bazı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı da (Ian Bremmer ve Anne-Marie Slaughter gibi), yukarıdaki izlenmesi gereken Twitter hesapları listesinde mevcut.

7. Online (Açık) Ders Malzemeleri Dolaylı olarak da olsa ilginç okuma kaynaklarına bağlantılar içerebileceği için, çeşitli üniversitelerin “açık ders malzemesi” sitelerine de bakmak yararlı olabilir:

_______________________________________________________________________

NOT: Bu günlük iletisi, ilk olarak 30 Ekim 2007‘de yayınlanmış, fakat 23-25 Mayıs 2013 tarihlerinde (internet adresi değiştirilmeksizin) güncellenmiş ve büyük ölçüde genişletilmiştir. Bu sayfaya, ileride yeniden güncellense bile, yine mevcut internet adresinden ulaşabilirsiniz.

İlk Yayın Tarihi: 2007/10/30, 08:50 (Ankara)
Son Güncelleme: 2015/08/09, 14:56 (Ankara)

İktisatla İlgili Makale ve Kitapları İnternette Nerede Aramalı?

____________________________________________________________

İktisat öğrencileri ve araştırmacılarının ödev veya araştırmalarıyla ilgili kaynak (özellikle akademik makale) araştırırken başvurabilecekleri temel (online) kaynaklar bence şunlar:

Güncel iktisat (politikası) konularıyla ilgili çeşitli araştırma bulgu ve özetlerine ve kısa tartışmalara yer verilen çeşitli dillerdeki şu web siteleri de son yıllarda önemli birer ipucu sağlayıcı durumuna yükselmişe benziyor:

Ağırlıklı olarak Türkiye ekonomisiyle ilgili kaynak arayanlar ise, belki şu sitelerden yararlanabilirler:

Belki bunlara, kitap taraması için bazı üniversitelerin online tarama sistemleri de eklenebilir:

Bizim lisans ve yüksek lisans öğrenciliğimiz döneminde (1981-1988) Journal of Economic Literature (JEL) dergisinin SBF kütüphanesindeki basılı nüshalarını inceler veya doğrudan doğruya kütüphanedeki dergilerde kaynak araştırması yapardık. Oysa artık JEL‘deki (JEL sınıflandırma sistemine göre endekslenen) makale/kitap künyelerine üniversite kütüphanelerindeki hazır CD-Rom‘lardan (abone olmak kaydıyla) veya arşive abone olunan üniversitelerdeki bilgisayarlardan online olarak (1969-2013) kolayca ulaşılabiliyor.(*) Dahası, aynı yolla, pek çok makalenin kendisine pdf formatında da ulaşılabiliyor. Ülkemizde, bazı üniversitelerin, kendi mensuplarına ve öğrencilerine artık belirli koşullara uymaları ve gerekli ayarları yapmaları kaydıyla evlerindeki kişisel bilgisayarlarından söz konusu elektronik arşivlere erişim hakkı verdiklerini de belirtmek lazım (örnek: Ankara Üniversitesi).

Son yıllarda, EconPapers, öğrencilerime tavsiye ettiğim en önemli makale tarama kaynağı durumunda. Çünkü bu arşivden, (en azından tarama aşaması itibariyle) üniversite dışındaki bilgisayarlardan da ücretsiz biçimde yararlanılabiliyor. EconLit‘e ek olarak bu arşivde, tartışma/çalışma makaleleri (discussion/working papers) de (yani henüz yayınlanmamış olan makaleler (articles) de) endeksleniyor. Örneğin MPRA ve NBER arşivlerindeki çalışmalara da EconPapers’tan ulaşılabiliyor. SSRN/ERN arşivi ise, (kısmen) ücretli olduğu için EconPapers’e kıyasla kullanıcılar açısından pek kullanışlı bir arşiv değil.

Econtürk bir zamanlar, özellikle Türkiye ekonomisiyle ilgili ve Türkçe makaleler açısından göreli üstünlüğe sahip (ilk) yerli internet arşivi idi. Ancak Dr. Etem Karakaya‘nın büyük özveri ve çabalarıyla kurulan bu arşiv, (bildiğim kadarıyla) maalesef uzun zamandır güncellenmiyor. Yine de sitenin kapatılmamış olması sevindirici. 2013 yılı itibariyle, artık Econtürk’ün yerine, yukarıda belirttiğim ve genelde sadece iktisat alanı için hazırlanmış olmayan arşivlerde ve/veya üniversite kütüphanelerinde kaynak (makale ve/veya kitap) aramak gerekiyor.

Bu ve diğer makale araştırma kaynakları hakkında çok daha ayrıntılı bilgi almak için, mutlaka Dr. N. Emrah Aydınonat‘ın (2006) “İktisat Öğrencileri için Ödev Yazma Rehberi” (pdf / html) adlı çalışmasına bakılmasını öneriyorum.

(*) Örneğin, Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakültelerden ulaşılabilecek veritabanlarının bir listesine, http://kutuphane.ankara.edu.tr  adresinden erişilebilir. Bu veritabanlarından EbscoHost içinde, online tarama yapılabilecek EconLit arşivi de yer alıyor. Listedeki iktisatçılar için önemli veritabanlarından bir diğeri de JSTOR.

____________________________________________________________

İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ VE GENÇ ARAŞTIRMACILAR İÇİN BAZI YARARLI VE İLGİLİ TAVSİYE VE BAĞLANTILAR:

 •  Öğrenci olarak bir ödev/tez hazırlamakta iseniz, lütfen ilk iş olarak internetten adresini saptadığınız bir veya birkaç öğretim üyesine email atarak (kendinizi bile tanıtmadan!) kaynak istemeyiniz. Bu, size cevap verilmesi olasılığını fazlasıyla düşürür. Önce kaynakları internetteki bu ve benzeri sitelerden de yararlanarak kendiniz araştırıp, gerekiyorsa kütüphanelerde de bir süre çalıştıktan sonra, ancak bulduklarınız yeterli olmuyorsa veya konunun belirli bir alt alanı hakkında ek kaynağa ihtiyacınız varsa, hocanız, danışmanınız ve/veya “internetteki diğer hocalarla” iletişim kurarak onlardan yardım isteyiniz.
 •  Tezinizle ilgili olarak konu, kaynak ve çalışma planı tavsiyesi almanız gereken ilk kişi, kesinlikle sizin resmî tez danışmanınızdır. Tez araştırmanızın her aşamasında mutlaka onun danışmanlığında ve onunla uzlaşarak yol alınız. Başka öğretim üyelerinden tezinizle ilgili yardım istemek için, mutlaka kendi danışmanınızdan olumlu görüş alınız. Ancak onun onayını ve tavsiyesini aldıktan sonra, başka öğretim üyeleriyle iletişim kurup genel olmayan, sınırlı-spesifik konular hakkında yardım-görüş isteyiniz. Çünkü sonuçta ilk ikna etmeniz gereken kişi, kendi tez danışmanınız olacaktır, sizi belki de danışmanınızın kabul etmeyeceği konu, kaynak veya yaklaşımlara yönlendirme ihtimali olan “başka (tanı(ş)madığınız!) hocalar” değil.
 •  İntihal ve akademik sahtekarlık “kötü”dür: Retraction Watch, Plagiarism, “Plagiarism in Economics“, “NEA’nın seçtiği ‘intihal okumaları’“.
 •  Ödev, makale veya tez hazırlarken “kopyala-yapıştır” (copy-paste) uygulamalarından kaçınınız: Plagiarism Detectors.
 •  Ödev veya tez yazarken “para karşılığında ödev/tez satılan/hazırlanan” sitelerden uzak durunuz.
 •  Türkiye ekonomisiyle ilgili istatistiksel veri arayanlar için bazı öneri, bilgi ve değerlendirmelerimi bu günlükte “2007” ve “2013“te iki ayrı kısa yazıda ele almıştım. Siz de veri aramaktaysanız, belki o sayfalara da bakmanız sizin için yararlı olabilir.

____________________________________________________________

NOT: Bu günlük yazısı, ilk olarak 23 Ekim 2007‘de yayınlanmış, fakat 21 ve 24 Mayıs 2013 tarihlerinde (internet adresi değiştirilmeksizin) güncellenmiş ve biraz genişletilmiştir. Bu sayfaya, ileride yeniden güncellense bile yine aynı internet adresinden ulaşabilirsiniz.

İlk Yayın Tarihi: 2007/10/23, 17:35 (Ankara)
Son Güncelleme: 2013/05/24, 23:02 (Paris)